PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 se je potrebno držati smernic NIJZ-ja. Pripravili smo ukrepe za čim bolj učinkovito preprečevanje okužbe:

 1. VSTOP V ŠOLO:

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci in zaposleni ter obiskovalci po predhodnem dogovoru. O obiskovalcih se bo vodila evidenca.

Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Učenci gredo takoj v učilnico. Starejši od 12 let v skupnih prostorih uporabljajo masko, v razredu pa si jo snamejo. Vzdržujejo varno medosebno razdaljo. V primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), je maska obvezna. Preobuvanje v copate ni potrebno, garderob zjutraj ne uporabljajo.

Vstop v šolo je mogoč do 8.00 (za jutranje varstvo), nato se vrata šole zaklenejo in se ponovno odklenejo ob 8.20, ko učenci, ki pričnejo s poukom, vstopijo v šolo. Nadalje je šola zaklenjena od 8.35 do 12.00. Starši lahko pospremijo svoje otroke do vhoda in v šolo ne vstopajo.

Učenci prihajajo v šolo skozi tri vhode, in sicer: 1., 2. in 3. razred skozi vhod v paviljonu šole (park), 5., 4. in 9. a razred skozi vhod pri mali telovadnici (klančina), 6., 7., 8. in 9. b razred skozi glavni vhod.

Učenci 4. in 6. razreda vstopajo v šolo ob 8.20, učenci 5. in 7. razreda ob 8.24 in učenci 8. in 9. razreda pa ob 8.26.

Odhod domov za učence od 4. do 9. razreda je skozi glavni vhod.

Pred začetkom pouka učence sprejema in usmerja odrasla oseba (strokovni delavci, informator).

Starši učencev, ki prihajajo po svoje otroke v podaljšano bivanje, ob dogovorjeni  uri (navedeni v obrazcu)  počakajo pri vhodu, ki je dodeljen posameznemu razredu. V kolikor boste prihajali po otroka, prosimo, bodite ob zapisani uri pred šolo, saj varovanja učencev, ki čakajo starše pred šolo, ne moremo zagotoviti.

 • POUK

Po šoli se gibamo po talnih oznakah.

Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo.

           Ob  vstopu v učilnico si vsak temeljito umije ali razkuži roke.

Strokovni delavci vodijo seznam (eAsistent) prisotnih pri obveznem in razširjenem programu.

Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.

Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.

Pouk športa poteka v dveh telovadnicah in na prostem. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. Garderobe ob telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.

Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah se učenci med seboj mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v eni koloni in so 1,5 m oddaljeni od drugega razreda.

Učenci podaljšanega bivanja in jutranjega varstva so v svojih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno distanco.

Malica se organizira v matični učilnici.

Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmik (1 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži. Učitelj pospremi učence na kosilo.

V šolski knjižnici je lahko največ 10 učencev, če se izvaja VIZ program, sicer 3 izposojevalci v varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno.

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

Šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.

Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli in izven nje, če bo zagotovljena varnost. Skupine učencev bodo ločene.

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).

 • UKREPI

Za zaščito pred okužbo je potrebno:

 • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
 • upoštevanje higiene kašlja,
 • zračenje učilnic večkrat dnevno,
 • vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo,
 • učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,
 • na hodnikih se gibajo po talnih oznakah,
 • po menjavi skupin se prostor razkuži (mize),
 • pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke.,
 • pri uporabi sanitarij se počaka pred njimi v varnostni razdalji, če so zasedene.

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek videopovezav. Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole obveščeno.

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor – izolirno sobo –  in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.

Ravnateljica šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor.

Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnateljica posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ.

Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu  oziroma prek videopovezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.

UKREPI

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)Starši, zaposleni, učenci
Samo zdrave osebe+
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih+
Umivanje/razkuževanje rok+
Higiena kihanja in kašlja+
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami+
Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja+ težko
Uporaba mask (zaposleni, učenci)+
Čiščenje in razkuževanje površin+
Zračenje prostorov+
Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine)dezinfekcija
Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnica)URNIK, dezinfekcija
Določene poti gibanja (koridor)PROMET
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)+
Odsvetovanje prirediteve-prireditve
Ekskurzije in šole v naravipreverjene destinacije
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe)dezinfekcija
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču+
Spodbujanje pouka na prostem+
Poseben režim v jedilnicidezinfekcija
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalceinformator, tajništvo
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelegaIzolirna soba

Maribor, 28. 8. 2020                                                              Jolanda Friš Lozej, ravnateljica

(Visited 255 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost