Prednostne naloge

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

 • Usmerjenost v dvig kakovosti učnega procesa,
 • usmerjanje učencev v pridobivanje vseživljenjskega znanja in veščin,
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
 • spodbujanje branja in pisanja s poudarkom na pismenosti in bralnem razumevanju pri vseh predmetih,
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
 • razvijanje naravoslovnih in digitalnih kompetenc,
 • seznanitev z digitalnimi okolji in izvajanje pouka na daljavo,
 • nadgrajevanje učnega okolja za razvijanje učenčevih sposobnosti,
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost,
 • spodbujanje sprejemanja odgovornosti, upoštevanja pravil in dogovorov,
 • gradnja primerne kulture odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli,
 • vključevanje šole v okolje in prepoznavnost v širši javnosti,
 • izobraževanje zaposlenih, spodbujanje osebnostne in strokovne rasti posameznikov,
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo ‒ to vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij.

Izvajanje Letnega delovnega načrta bomo spremljali celo šolsko leto. Vodstvo šole in vsi strokovni delavci so zadolženi za realizacijo in samoevalvacijo načrtovanega dela, na predlog učiteljskega zbora pa se lahko Letni delovni načrt med letom dopolni oziroma spremeni.

Načrtovane naloge so odvisne od pripravljenosti države in občine sofinancirati določene programe (šola v naravi, zgodnje učenje tujega jezika, prehrana učencev …) in nenazadnje tudi od pogojev dela.

(Visited 584 times, 1 visits today)
Dostopnost