LETNO POROČILO za leto 2019

Poročilo po LDN za šolsko leto 2018/2019

Predlog LDN za šolsko leto 2019/2020

Svet šole sestavlja 11 članov, predsednik je Zmago Planinc, namestnica predsednika pa Tatjana Mali.
Člani: Nives Čonč, Matej Žmavc, , Varja Horjak, Sonja Golob Jančič, Petra Kneževič, Zmago Planinc, Majda Kukolj, Jure Petić, Tatjana Mali, Vesna Patafta.

Program Sveta šole je v skladu z zakonom o ZOFVI:
● potrditev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/2020,
● potrditev poročila o realizaciji dela po letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019,
● potrditev letnega poročila 2019
● potrditev kadrovskega načrta,
● potrditev poslovnega načrta 2020,
● potrditev finančnega načrta 2020,
● obravnava in potrditev predvidenih nabav v tekočem šolskem letu,
● ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja,
● potrditev cen prehrane učencev, uporabe telovadnice, računalniške učilnice in drugih prostorov ter ostalih prispevkov staršev,
● spremljanje in obravnava aktualnih tem,
● potrditev ali zavrnitev ponudbe razširjenega programa šole,
● potrditev samoevalvacije šole,
● obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja,
● odločanje o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.

(Visited 180 times, 3 visits today)