Svet šole

GRADIVO:

Svet šole sestavlja 11 članov. 3 predstavniki MOM, 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov šole. Svet šole izmed svojih članov voli predsednika in namestnika predsednika sveta šole za obdobje štirih let.  

Člani sveta šole so: Dolores Dolšak, Sergeja Pristavec, Irena Šmajgert, Dušan Drobec, Alma Čas, Jasna Bedjanič, Lea Bračko, Jure Petić, Sonja Golob Jančič, Andrej Kos in Dalibor Knežević.

Program Sveta šole je v skladu z zakonom o ZOFVI:

 • potrditev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2023/2024,
 • potrditev poročila o realizaciji dela po letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2022/2023,
 • potrditev letnega poročila 2023,
 • potrditev kadrovskega načrta 2024,
 • potrditev poslovnega načrta 2024,
 • potrditev finančnega načrta 2024,
 • obravnava in potrditev predvidenih nabav v tekočem šolskem letu,
 • ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja,
 • potrditev cen prehrane učencev, uporabe telovadnice, računalniške učilnice in drugih prostorov ter ostalih prispevkov staršev,
 • spremljanje in obravnava aktualnih tem,
 • potrditev ali zavrnitev ponudbe razširjenega programa šole,
 • potrditev samoevalvacije šole,
 • obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja,
 • odločanje o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • izvedba postopka o imenovanju ravnatelja.

Zapisniki sej sveta zavoda so dostopni na vpogled v arhivu sveta.

(Visited 976 times, 1 visits today)
Dostopnost