Svet staršev

Gradivo za sejo sveta staršev:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev obravnava vprašanja, ki so opredeljena v 66. členu ZOFVI:

  • skrbi za organizirano vključevanje pravic in interesov staršev v vzgojno-izobraževalno delo šole,
  • soodloča in obravnava Letni delovni načrt šole,
  • obravnava vzgojno-izobraževalne uspehe učencev,
  • usklajuje delo roditeljskih zborov oddelkov, daje predloge in pobude,
  • sodeluje pri vseh pomembnejših vprašanjih življenja in dela šole,
  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole.

Starši se povezujejo s šolo z namenom doseganja skladnejšega delovanja na vzgojno-izobraževalnem področju.

(Visited 457 times, 1 visits today)
Dostopnost