Šolska shema

V tem šolskem letu bomo ponovno sodelovali v EU projektu Šolska shema  (v nadaljevanju: ŠS).

ŠS je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Namen tega ukrepa je povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih, zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo, zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa  (sladkorna bolezen, srčno žilne bolezni, rak …) in hkrati zagotoviti čim bolj zdrave in uravnotežene obroke.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je EU državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsako leto, po predhodni prijavi šole v ŠS, dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Šole vlagamo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave.

V strategiji izvajanja ŠS je med drugim določen seznam upravičenih vrst sadja in zelenjave, mleka ter mlečnih izdelkov, pri čemer se upošteva razpoložljivost le- teh pri slovenskih pridelovalcih oz. predelovalcih.

Osnovna šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da je bilo razdeljeno sadje porabljeno izključno za prehrano učencev šole in mora zato voditi ločene evidence za ŠS.

Projekt bomo na šoli izvajali od meseca septembra do junija. Enkrat tedensko bomo učencem poleg redne šolske prehrane ponudili sezonsko sadje in zelenjavo, dvakrat mesečno pa mleko ali mlečni izdelek iz ŠS. Sodelovali bomo z lokalnimi  pridelovalci sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in izvedli  več  izobraževalnih in promocijskih dejavnosti, ki bodo potekale skozi vse šolsko leto.

V okviru ukrepa ŠS bo Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Uredbo Komisije, izvajal tudi vrednotenje učinkovitosti ukrepa ŠS  Spremljale se bodo pričakovane spremembe stališč, znanj, prepričanj in vedenja učencev glede uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov kot posledica učinkov ŠS.

(Visited 150 times, 1 visits today)
Dostopnost